Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad op onze school geeft ouders/verzorgers en leerkrachten de mogelijkheid, volgens het medezeggenschapsreglement, invloed uit te oefenen op het beleid dat door onze school wordt uitgevoerd. De leden van de medezeggenschapsraad worden door de geleding zelf gekozen.

Zo is in het reglement (ligt ter inzage op school) een aantal punten opgenomen die het bevoegd gezag alleen mag uitvoeren nadat zij de medezeggenschapsraad in de gelegenheid heeft gesteld hierover haar advies uit te brengen. Ook staan in het reglement punten beschreven die het bevoegd gezag alleen mag uitvoeren met instemming van de medezeggenschapsraad. Verder is de medezeggenschapsraad bevoegd tot het bespreken van alle aangelegenheden die met school te maken hebben en kan ze hierover voorstellen doen aan het bevoegd gezag en/of directie.

De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt alle ouders/verzorgers van de kinderen en het personeel van de Klimop en vergadert ongeveer zes keer per jaar. De vergaderingen zijn vrij toegankelijk en wij nodigen u dan ook van harte uit om de vergaderingen bij te wonen.